Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

V. Ismereteink folyamatos bővítése

Hiába mondok el egy gyógymódszert, az ember felvilágosodása nélküli alkalmazásával tartós eredményt nem érhet el. Az ilyen tanács csak recept számba menne, értéke tehát nem lenne. A gyógyulni akarónak elsősorban az ok és okozat közötti összefüggést kell megtudnia.
Miből erednek a betegségek, miben áll és mit okoz a természetellenes, mit idéz elő a természetes életmód. Ha könyveim alapos tanulása révén tájékozódása is kibontakozódik, azesetben meggyőződéséből kifolyólag fogja magát a követésre rászánni és teljes átalakulását is tervbe venni, mert az igazságról szerzett meggyőződés nem engedi többé az embert a bűnök fertőjébe merülni.

Az ilyen embernek gyógyulása teljes bizonyossággal már néhány hét alatt is bekövetkezik.

 

Ahhoz, hogy az ember eljusson az Igazság útjára, állandóan bővítenie kell ismereteit, visszatérve a természet harmóniájához. A megismerés, csak gyakorlatba ültetve nemesít. Sokan nem foglalkoznak önképzésükkel, azt gondolva, hogy elégséges nekik a természetes táplálkozás. Az embernek naponta képeznie kell önmagát, hogy önkontrollra tehessen szert.

A tudatlan böjtölés, az élettörvények tanulmányozása nélkül, veszélyes dolog ezért senkinek nem ajánlott. A haladó embernek a törvény ismeretén át a lassú fejlődés menetét kell mederbe terelnie, saját tökéletesedét fokozva. A művem feltárt igazságaiban bízó egyénnek tisztába kell jönnie azzal, hogy a jövő fejlődésének sorsa saját kezeibe van elhelyezve. A törekvéseiben kitartó egyén haladásának emelkedő útján alsófokú tulajdonságait is levetkőzi. Tanításaim követése alapján az összes betegségéből kigyógyul.

A legtöbb ember azon okból képtelen eredményeket elérni, mert a célra irányuló kitartása állandó nem lehet, ugyanis erre lekötött vagy lekötni szándékolt gondolaterőire a hétköznapi élet epizódjai eltérítőleg folynak be. Szerinte mindazok, akik a természetes életmódtörvények megértése nélkül igyekeznek valamit elérni, tartós eredményeket nem érhetnek el, mert amit egyfelől -böjt, mértékletesség, nyers koszt stb. által- építenek, tudatlanságuk, hitetlenségük másfelől lerombolja.

A helyes magatartás szilárd alapja a tudás: „Megváltó ereje csak a tudásnak van. Az embernek elsősorban az eszme tanítása alapján szellemileg kell újjászületnie, hogy életének tökéletesedésére irányuló kormányát biztos kézzel vezesse.

 

A cselekvésnek gondolati és hit (meggyőződés) támogatására van szüksége. Mindezt nekünk magunknak kell létrehoznunk és fenntartanunk.

 

Az állandó szellemi elfoglaltság a testi vágyak megrendszabályozásának leghatalmasabb eszköze.


Amit öntudatkoncentráció nélkül igyekszünk elérni, tartós eredmény sohasem mutatkozhat,
mert amit egyfelől építünk, tudatlanságunk lerombolja.

Ezen könyv igazságaiba kell tehát gondolataitokat koncentrálnotok, a vonatkozó képességeket pedig megadja akaratotok általi cselekedeteitek.

 

A meggyőződés nélküli böjt hatásai

Ki csak felületes betekintés révén kezd el böjtölni, komoly eredményeket nem érhet el. Cselekvéseinek forrását nem a mindenre kiterjedő figyelem képezi, egyéb feltételekre gondot nem fordítanak (mozgás, lélegzés, fürdők, úszás).

Mielőtt böjthöz kezdenél, vagy étrendeden változtatnál, elsősorban is a szükséges tájékozódást lehetővé tevő tudást kell megszerezniük.

 

A törvény lényegi értelmének felfogása nélküli törekvéseik eredménnyel nem járhatnak.

 

Tartós és biztos eredmények csak könyveim alapos és lelkiismeretes tanulmányozása révén érhetők el. A fejlődni vágyó ember kérdéseire már a "Halál legyőzése" is megfelel és a tökéletesedés tanításait minden tekintetben nyújtja. Csak tudni kell kimeríteni belőle.

 

Itt nem recept hozza rendbe az embert, hanem a tájékoztató tudás. Tájékozódni kell megtanulni. Elsősorban egészségét kell tudni visszahoznia és állandósítania az embernek. Fejlődése azután következik. Egészséges testtel és lélekkel több kedvet fog érezni a test edzésére és tanulásra.

 

Válaszomban kifejtettem, hogy 4-5 napi tápmegvonás után, sok mozgás és fürdéssel és napi kétszeri táplálkozással folytatott nyerskosztos életmód rendbe fogja hozni, ha türelemmel mennyiségi és minőségi kihágások nélkül folytatja.

Ne a nagy böjttel, hanem tudása kiegészítésével törődjék, hogy tájékozódási képessége kerüljön felszínre.

Könyvem olvasása révén nem bírta megérteni, hogy az újjászületés a törvény mindenirányú feltételeinek betöltése révén következhetik be, melyek között a gondolkodási és megállapítási képesség megszerzése a legfontosabb és ez gyakorlás nélkül nem jöhet fejlődésbe.

Ez az egyén is azok közé tartozik, kik állandóan új könyveket várnak, a nyújtott megváltó igazság felfoghatatlan számukra.

 

Nevezett mérnöknek is kikerülte figyelmét a könyv ama megjegyzése, hogy általános természettudományi műveltséget kell szereznie, melynek révén hova-tovább érthetőbbé válnak a tanult igazságok.

Az ismeretszerzés célja érdekében kifejtett küzdelem az akaró energiák ébrentartását, ezen erők pedig az életmód helyesebb követését eredményezik.

Az erőit ezúton leköthető tanítványnak lehet csupán reménye az átalakulásra.

A fejlődő embernek az itt lehetséges adatgyűjtés körül kell igazságérzékét foglalkoztatnia.

 

Minden kezdet nehéz, ha nem képezi forrását a mértéket megütő akarás. Ezen akarás előhozására azonban magatokat energikus gondolatközpontosítás révén kell kényszerítenetek. Az életmódváltoztatás első két hónapjában elegendő lesz naponta 4-5 órát a tudományoknak szentelni. Később bárminemű élethivatásunk vagy foglalkozásunk mellett is hetet vagy nyolcat.

 

Nem szabad kiaknázatlanul hagyni a cselekvési lehetőségeket, mert a gyengébb képességeket is megerősítheti, sőt kibontakozásra segítheti a gyakorlat.

Akire az igazságra irányuló fejlődés megfakadási képességei jelen vannak, és könyvem olvasása és áttanulása után a törekvések terére lép, és idejét az új úton feltáruló ismeretanyag megértésére, valamint átvételére törekszik felhasználni, mert eredményekre kilátása csak így lehet.

 

Akinek egyénisége az igazságra vágyó fejlődési törekvésnek csak egy szikráját is tartalmazza és könyvem megébresztő tanításainak hatása alatt az ismeretszerzés terére lép, kibontakozó tudásával nő és fokozódik hite és meggyőződése az igazságban, ami már fejlődést jelent.

A bennünk megfakadó nagy, tökéletes és igaz a tudásból táplálkozik. Kibontakozó áttekintési képességünk arányában jut érvényre mindenhatóságának sokoldalúsága is, ami az ideál felé gravitáló tökéletesedésnek progresszív gyorsulásával egyértelmű.

 

Az egyén tökéletesedése igazságérzékének megfakadása révén megy végbe, amikor is, ismeretszerzése arányában erősödő hite képezi forrását tökéletesedésének.

 

 

Minél inkább természetévé válhatik az egyénnek a Mester tanításai révén asszimiláló tudás, ahhoz mérten van átalakulásához kevesebb időre szüksége.

 

Az igazság az ember természetévé, a törvény tanulmányozása révén csak a törvénnyel összhangzó megértése alapján válhatik.

Gondolaterőinek áthasonító hatalma révén épp úgy alakulnak át központi szervének fronemasejtjei (gondolkodó neuronok) az átvett és feldolgozott igazságtanítások hatása alatt magasabbra.

 

Mértéket meg nem ütő meggyőződése hiányában nem válhatik természetévé az egyénnek a követés.

 

Eredményeit mindenki megértése arányában emelkedő gyorsasággal éri el, mert minél tökéletesebb a megértés, ahhoz mérten lép előtérbe az egyén tanulási vágya és értékeli többre az igazságokat.

 

 

A rossz talaj az a meddő ember, ki akármennyit tanulmányozza a Mester könyveit, a józan követés szükségszerű mértékéig nem okosodik ki belőlük.

Az átolvasott ismeretanyagból magáévá csak annyit tehet, amennyit fejletlen értelmi képességei révén felfoghat. Ez a felfogása azonban az igazság útján szükséges fejlődés megindulásától még messze van. Figyelmét tehát nem a dolog lényege, a fejlődés igazi gyökere köti le, mert egyéniségében megértése ilyent nem vethetett, hanem mindenféle jelentéktelenségek foglalják el.

Nincs semmi belátási és átlátási és ezen alapuló áttekintési képessége. Nem bírja megérezni, hogy a tanítvány legfontosabb kötelességének régi rossz tápanyagai kicserélésére kell elsősorban kiterjednie. Új energiaforrásainak felhasználása mellett pedig mozgásai, úszásai és más testfejlesztő gyakorlatai napi végzésére kell gondolatait koncentrálnia, mert terheitől ezúton felszabadult életműködése révén úgy emberi, mint polgári hivatásával járó egyéb feladatainak is inkább megfelelhet.

 

A tölgyfa fejlődése nagyobb arányokat csak akkor ölthet, ha főgyökeréből táplálékot merítő mellék és hajszálgyökereit minél mélyebben és minél szélesebb körben bocsátja szét. Az embernek tudása az a gyökere, melyből meggyőződését merítheti és ha könyvem ismereteit mértéket megütően asszimilálja, azesetben figyelme létfeltételeinek mindenirányú előteremtésére és felhasználására is kiterjed.

 

A tanítvány tanulja át évente azt a tíz, húsz vagy ötven tudományos művet, melyeknek tartalma tájékozódásának kiterjedését fokozhatja. Minden egyes kötetsorozat megemésztése után olvassa el ismét a Mester könyveit. Ezen munkájában eltöltött minden két-három éve után tapasztalnia kell, hogy az igazság tanításainak lényegi értelmébe jobban elmerülni, azok gyakorlati alkalmazását is áttekintőbb tájékozódással keresztülvinni képes.

Aki nem így jár el, ha a táplálkozásában egyideig kitartást is tanúsít és ha kitartása hézagos megértésével kapcsolatban három évtizedet is felölelhet, lassanként a chaotikus élet posványába kell visszafajulnia.

 

Könyveim mindenféle példával annyira fel vannak szeszelve, hogy azok alapján a kivezető út elsőfokú áttekintése és megértése, annak alapján pedig a reformtáplálkozás folytatása lehetségessé válhatik. Itt szokták a megnemértők rendszerint a szúnyogokat megszűrni és a tevét pedig elnyelni. A szúnyog a lényegtelen dolgokkal törődés, ha a kivitel körül főként annak tulajdonít nagy fontosságát, ami egyenlőre mellőzendő, vagy olyan kérdések izgatják és foglalják el, melyek később maguktól is megoldódnak.

Gyakorlati kivitelük keretében az összezavart sok közül annak tulajdonítanak fontosságot, aminek egyenlőre nem kell, -a legfontosabbat pedig vagy teljesen elhanyagolják, vagy hiányosan viszik keresztül.

 

A rózsának is meg van szabva a maga kifejlődési ideje, mely időn belül a megfakadás, növekedés, bimbóalakulás és virággá kifeslés folyamatainak kell végbemenniök; Ha egy oktalan ember a virág törvényszerű kifejlődésének idejét kivárni képtelen és a még kemény bimbót erőszakkal nyitja szét, a bimbóból rózsa nem lehet, hanem éretlenül kell leszáradnia.

A tudatlanságon alapuló beavatkozások, az ember életviszonylataiban hasonló destruktív elváltozásokat eredményeznek.

 

Akár a nagy ideál szemelőtt tartása mellett és annak elérhetése céljából a szisztematikus ismeretszerzés terére lépve folytatja valaki a természetes életmódot, akár nem, követésében elsősorban is a legfőbb dolgokra kell tekintettel lennie. Ezek közül első a táplálkozás.

Életfeltételeit a jobbakkal, a tökéletes vérképzésre alkalmasabbakkal kell kicserélnie.

Úgy a személyes tökéletesedését lehetővé tevő követést, mint a környezetéhez szükséges alkalmazkodást, természetes ösztönös megérzéseire hallgatva kell eszközölnie, ügyesen, belátással és okosan, hogy miatta háborúsága ne lehessen senkivel. Ha ideiglenesen fel is merülnek némi ellentétek, szeretetének forrásából táplálkozó önzetlensége és nyíltszívűségének tudnia kell azokat kiegyenlíteni.

 

Látva az izmaimról és fiatalos kinézésemről meg a hajam kiegészüléséről tanúskodó legutóbb készült nyersfényképeimet, tudni szeretnék a receptet, mely az erő, egészség, ifjúság és életképesség állandósításához vezet.

Ilyet valóban nehezen adhatok. Válaszom csak az, hogy meg kell érteni könyvemet.

Ha az én mai táplálkozásom szerint óhajtana egy kezdő bicsérdysta tökéletesedni, eredményt nem érhetne el. A szezon szerinti táplálkozást, e téren évtizedek óta gyakorolt és tökéletesített szervezetem érzékszerveinek irányítása alapján folytatom.

 

Az egyénnek személyes életereje, fizikai és szellemi képességein nyugvó életműködési viszonylatainak megfelelően évről évre szerzett tapasztalatai alapján, önmagának kell napi tápszükségleteit megállapítania.

Könyvem a tájékoztató ismereteket adja, a haladásra vágyó embernek új életmódja közepett szervezetműködését kell naponta megfigyelnie. Nincs ennél könnyebb dolog, az érzékszervek elintéznek mindent.

A Zoroaszteri "se nem igen kevés, se nem igen sok"-nak kell szemei előtt lebegnie.

A kihágások következményeit megérzi, megfigyelései alapján a jövőben nem követi el. Pár év alatt életműködését a törvénnyel összhangzásba hozhatja.

 

Az élet és táplálkozás axiómái a mindennapi olvasmányunkat kell képezzék.

 

 


VI. A testedzés fontossága

A követés törvénye

Táplálkozása és böjtjei mellett vérképző mozgásait sem hanyagolhatja el. Céltudatosság alatt itt az erő és egészség visszaszerzésére irányuló gondolatkoncentrációs törekvést értjük.

 

Friss levegőn végzett mozgások a vérképződést csak víz és levegő kizárólagos élvezete mellett is lehetővé tehetik, ha a szervezet elemátalakító képességei is kibontakoznak.
Furthner Mária az említett módon teljes életet élt 45 éven át kizárólag levegővel és vízzel táplálkozva, mely idő után a lassanként ismét megszokott táplálkozás ölte meg.

 

Igazi tanítvánnyá válni akaró embernek naponta könyveim tanulmányozásával kell foglalkoznia, hogy elméjében a fejlődése megkövetelte áttekintő képessége alakulhasson ki, mert enélkül tudása sem verhet a valóságban elég mély gyökeret.

 

A gyógyulás- és a regeneráció folyamata

A betegség gyógyulása csak akkor veheti kezdetét, ha az okozó salakok és tisztátalanságok eltávolítása megtörtént és elég magas energiaszinttel rendelkezünk. Az életerők felszabadulása csak az esetben mehet végbe, ha az egyén chaotikus (természetellenes) életműködését, a tökéletesedés irányába tereljük.
3-8 napi böjt, majd napi 2-3 alma mozgásokkal és tudása kiegészítésével eszközölve, az évtizedes kórokozó és baktériumtápláló salakok eltávozását és gyógyulását-regenerálódását teszi lehetővé.

A legfontosabb, hogy
tökéletes vérünk képződjék. Amíg életműködésünk a vérbe jutott tisztátalanságok selejtezésével és kiküszöbölésével van elfoglalva, addig nem koncentrálja erőit a sejtek tökéletesítésére. Míg az ember életműködése alsóbbrendű folyamatokkal van telítve, a természetének megfelelő áthasonosítás nem mehet végbe. A tápmegvonásokat a természettörvények ismerete mellett a rendelkezésünkre álló összes gyógytényező felhasználásával úgy kell igénybe venni, hogy a legrövidebb időn belül a szervezet életképessége kibontakozásra juthasson.
15-20 napi tápmegvonás után a gyümölcsök gyorsítólag és tökéletesítőleg hatnak. Az így végbevitt kúra sokkal hamarabb rendbehozza és regenerálja az embert bármily hosszú üres tápmegvonásnál.

 

 

VII. Bicsérdy egyéb meglátásai

Ne szenvedélyeinknek, hanem ideáljainknak, eszméinknek éljünk!

 

A szeretetre való törekvés, a jóra, szépre, tudatos tökéletesedésre irányuló törekvés, mely a test mindenirányú diszharmóniás kívánsága elleni eredményes küzdelemben jut kifejezésre.


Az ember természetes tulajdonsága a tökéletesedés. A tökéletesedést a nemtermészetes életmód és a táplálkozás gátolja.

 

Keressétek, hogy ki méltó, ahol méltókra találtok, ott tanítsatok, ahol azonban nem méltók, fordítsatok hátat és a sarutokra tapadt port is törüljétek le. Mert ahol a megfakadás feltételei nincsenek jelen, lehetetlenség eredményt elérni.


Ha a fejlődés útját magunk előtt megnyitni akarjuk, eddigi életünk folyamán elsajátított
rossz szokásainktól kell elsősorban szabadulnunk. Ilyenek nemcsak a helytelen táplálkozással váltak természetünkké, hanem mindama élvezetek is hozzátartoznak, melyeket az ember tudatlansága révén, minden gondolkodás nélkül, többnyire a rossz példák hatásai alatt vett gyakorlatba és idővel megrögzött szokásaivá váltak.

 

Sokan azt is kérdezik, hogy bírhassuk végleg elhagyni? Ennél mi sem könnyebb. Célhoz minden esetben csak a határozott és kitartó szakítás vezet. Az elhagyás ideje arányában távozik a szervezetből a méreg, ennek kevesebbedése pedig a visszapótlás vágyát csökkenti, míg a szervezet teljes tisztulásával a szokás megismétlésének legkisebb hajlama is eltűnik. Kiküzdött győzelme révén az egyén közelebb hozza magát az igazság megértéséhez.

 

Elromlott zongorából még a legnagyobb művész sem csalhat ki harmonikus-élvezhető darabot.

 

Ha a fejlődni vágyó tanítvány a tökéletesebb nyerskosztot azonnal nem is bírja folytatni, arra kell törekednie, hogy magát évről-évre finomabb és szervezete számára kevesebb terhet és küzdelmet rovó tápanyagokhoz szoktassa, melyek vére tisztulásával a teljes kielégülés érzetét éppen úgy előidézik, mint ezelőtt a nehezebb, de az életműködés fokozatos rombadőlését okozó tápanyagok. Négy-öt éven belül eszközölt gondolatkoncentrációs törekvés, ha az ember előtt folyamatosan tökéletesedési céljai lebegnek, a legrögzöttebb evőt is haladó reformemberré alakítja át.

Itt is egy folyamat bontakozik ki, mely ha feltételeit nyújtjuk, saját forrásait is önmaga táplálja.

 

Legszebb eredményeket mindenesetre azok érnek el, kik könyveim igazságaiba vetett mély meggyőződésük alapján magukat a radikális átalakulásra határozhatják el és az új úton mindvégig megmaradnak. Ha ismereteik kiegészítésére is törekszenek, meggyőződésük és hitük az igazságban évről évre mélyebb gyökereket ver és letérésük lehetetlenséggé válik.

 

A törvény követésének nagy horderejéről meggyőződött embernek átmenetekre sincs és nem is lehet szüksége, mert tudja jól, hogy tűzvész esetében menekülését sem szabad úgy intéznie, hogy a kivezető utat a kisebb tűzön át keresse, mert elpusztulna abban is, - hanem a legrövidebb időn belül a szabadba törekszik.

 

Csak hasféltő emberek vágynak átmenetre. Aki átmenetet akar, annak figyelme nem a tanultak felfogása alapján áll.
Legjobban előkészíthetjük szervezetünket az új életmód számára néhány napi szigorúan betartott 5-6 esetleg 8 napi tápmegvonással. Ennek tartalmát az egyén diszpozíciója szabja meg.

 

Ha a szervezetet addigi terheitől lassanként megszabadítjuk, negatív szokásaitól is felszabadul.


Előadásaimnak megkezdésének időszakaitól hét év alatt
több mint 5000, jórészt orvosilag lemondott gyógyíthatatlan beteg nyerte vissza egészségét.

 

12 napos böjtöm során elvesztett 12 kg testsúlyomból nyolcat nyertem vissza. (hagyma, kenyér, puliszka, patakvízet fogyasztott) Aznap délelőtti bélmosásom csak 280 gramm salakot hozott ki, szervezetem tehát mindent életté dolgozott fel.

 

Az izgató (sós, fűszeres, húsmérges) ételekkel telített szervezet az élet szórására kényszerít.

Az igazság útját megértett egyén gondolatvilágát tökéletesedési vágya tölti be. Ilyen irányú gondolataival kapcsolatban kibontakozó tetterőit ezen a téren óhajtja lekötni. Ha utódok hátrahagyásának óhajai és gondjai nem foglalják el, minden akarását fejlődési célja érdekében használja fel. Aki tökéletesedési erdményei elérése előtt utód létrehozását óhajtja és akarja, az igazság és a létfokának megfelelő fejlődés útját még nem találta meg.

 

Haladó ember munka nélkül nem élhet. A létfoka szerint megnyilatkozó teremtőhatalmat folytonos tevékenységben kell levezetnie. Dolgozzék azonban maga és mások érdekében bármennyit, az igazság útján kifejtendő tevékenységéről, egyéni műveltségének fokozásáról és a megszerzendő természettudományi ismeretei mellett a Mester könyveinek állandó olvasásáról megfeledkeznie nem szabad.

 

Az igazi haladó sohasem a receptszerűen alkalmazott étrend betartásától várja gyógyulását, hanem átalakulásának első pillanatától kezdve a megfigyelések terére lép és érzékszervei irányítása mellett a törvényhez úgy alkalmazkodik, hogy eljárásainak eredménye gyógyulás és fejlődésnél egyéb nem lehet.

Igazságérzéke ösztönösen a helyes úton tartja őt, sőt arról letérni sem engedi. Ha érzi, hogy gyógyulása érdekében 8-10 napos tápmegvonásra van szüksége, akkor bátran végigcsinálja azt is, jelentkező szimptómáitól pedig, akár szédülések vagy gyengeségek alakjában mutatkozzanak, egy esetben sem ijed meg, türelmes várakozásait minden bizonnyal eredmények jutalmazzák, mert a természettörvények meggyőződéses követése révén hite és tudása arányában jönnek segítségére.

 

Aki nem egyéni képességein alapuló megértése és azzal kapcsolatban felszínrejutó önállósága révén igyekszik az igazság útját megtalálni és azon haladva létösszhangját kiküzdeni - elért eredményeit önerejéből fenntartani nem képes.

Aki a tanítások átadása után önálló cselekvésre képtelen, rövid vezetés után sem tudja fenntartani ezt az életmódot. Tessék otthon összeszedni magát és cselekedni!

 

Tapasztalatból azonban rájöttem arra is, hogy böjtölve, egészen üres gyomorral sem dolgozni, sem tanulni nincs kedve az embernek, ezért a szükség a középút megkeresésére indított.

A reggelit egyszer és mindenkorra elhagyva első étkezésemet fél kettőkor végeztem. Hazafelé útközben vásárolt gyümölcsöm és kenyerem elfogyasztása egy negyedóránál több időt nem vett igénybe, a maradékot estére tettem el. Étkezésem munkálkodási vagy tanulási hajlamomat még fokozta. Úgy az olvasásban, mint a nyelvek tanulásában fáradhatatlan voltam.

 

Az élet útja csak a szenvedélyek leküzdése révén található fel. A testnek kívánságait ne teljesítsétek.

 

A rend megbontásának első percétől keletkezett alsóbbrendű folyamatok a vízbedobott kő hullámaihoz hasonlóan sokasodva, a vétkező embert végeredményben a halál világába rántja le. Első vétkéből leszármazott és légióvá szaporodott rossz szokásait kell tehát elhagynia. A természetes életmód elfogadása csak a megvalósítás első hónapjaiban követel némi akarást. Kitartása arányában hova-tovább mindinkább természetévé válik a jobb és az életműködésének is megfelelőbb életmód, melynek előnyei közérzetének mindenirányú javulásában és munkaképsségének fokozódásában is mutatkozik.

 

Gondolatainak kitűzött céljaira állandósított koncentrálása, úrrá teszi szokásai és szenvedélyei fölött is. Fizikai és szellemi szinten egyre tökéletesebbé válik.

 

Ha a gyengébb ember az első években néha elkövetett tévedései, vagy időnként kísérő chaotikus szokásai áldozatává válik, szorványos bukásai után gondolatait ismét céljára kell koncentrálnia és magát új kezdeményezése terén nagyobb energiával összeszedve győzelemre segítenie.

A nagyság vize az egyöntetűség, az igazi és helyes mérték, mit a már bűn nélküli ember minden dologban elér, és melynek képe az egyensúlyozódott nagy víz felülete.

 

A pár év előtt még élvezett főzelékek vagy sülttészták szaga csábító hatással csak addig lehet a gyenge emberre, míg szervezete azok reakciós termékeitől teljesen ki nem tisztulhatott.

Ezen tisztulás menete sokkal lassúbbá válik akkor, ha táplálkozásában folytatott tökéletesedési törekvéseit néha kihágásokkal szakítják meg.

Ilyen esetekben a főttektől még el nem szokott szervezete az értékükben csökkentett anyagok nedveit újból mohón szívja fel és az ilyen kielégülés ugyanazon ételnemű iránt új táplálkozási vágyat kelt az állhatatlan emberben, ki annak a veszélynek teszi ki magát, hogy kihágásai gyakori ismétlése révén ismét visszaesik a zabálások moslékoscsebrébe. Ezért kell erős akarással a táplálkozási kihágásokkal végleg szakítani.

 

Ha az ember gondolatait az élete célja gyanánt kitűzött munkálatai kötik le, táplálkozását nem az élvezetek keresése, hanem a szükségszerűség szempontjából gyakorolja.

 

A gyümölcsökből szükségel az ember életműködése legkevesebbet, eme törvény alapján: Minél tökéletesebb valamely tápanyag, annál inkább összhangba hozza az egyén életműködését az uraló törvénnyel és érvényesül ezalapon az emberrel szemben a törvény és idő megtartó hatalma.

 

Minél tökéletesebb valamely tápanyag, ahhoz mérten szükségeltetik belőle kevesebb az ember életműködésének folyamatban tartására. Legtökéletesebb a gyümölcs.

 

A bőven táplált gyerekek engedetlenek, feleselők, kötekedők. Hanyagok és rossz tanulók, illetlen magaviseletüek és betegesek. Ruhájuk mindig piszkos, szaggatott, testvéreikkel folytonosan perelnek, verekednek, egymásra irigykednek. Tudatlan anyjuk rendszerint azt szokta mondani, hogy nem bír velük.

 

Nagyon téved az az ember, ki azt állapította meg, hogy gyümölcstáplálkozás (vagy gyümölccsel vegyes egyéb nyerskosztos életmód) mellett időnként zavartalanul élhetne a hússal vegyes táplálkozás "élvezeteinek". Ez a vágya csak annak az embernek jelentkezhetik, aki még tartósan nem folytatta a gyümölcs alapú nyerstáplálkozást. A hús és egyéb főtt ételek reakciós kívánságainak feltétlenül ellent kell állni, mert áldozatul esése szervezetében ismét a húsmérgek mennyiségét szaporítaná, melyeknek az a tulajdonságuk, hogy azonnal megülepszenek.

A kielégített kívánságot követi a második, majd harmadik, míg az áldozat észreveszi magát, hogy rövid időn belül ismét rabjává válik szenvedélyének. A nikotin méreg is ép úgy követeli a visszapótlást, míg a szervezet nyomait tartalmazza.

 

Ha a gyümölcsevő embernek négy-öt fajta hazai és néhány édes vagy csontáros gyümölcs áll rendelkezésére, nagyobb változatosságra nincs szüksége. A törvény ismerete mellett a változatosságot életműködésünkbe más úton hozzuk létre.

 

A tiszta gyümölcstáplálkozás gyakorlati kivitelére csak életművészek vállalkozhatnak. Ilyen magasabbrendű kísérletek színterévé életműködését minden kontárnak felavatnia nem szabad, csak lesoványodása és tudatlanságában ide-oda kapkodása lenne a következmény.

 

Tiszta gyümölcstáplálkozásra olyan emberek vállalkozhatnak, akik tanításaimat összhangba tudják hozni életműködésükkel oly módon, hogy annak tökéletesedésére irányuló fejlődése a tiszta gyümölcsétkezésük első napjától kezdődőleg élet és munkaképességük, valamint munkakedvük is fejlődésre irányulva a kibontakozás útjára juthasson.

Ha az itt elmondott eredmények a tiszta gyümölcs táplálkozás első két hetében még kibontakozásnak nem indulnak, a tanítványnak további idevágó kísérleteit abba kell hagynia, mert sem tudása, sem gyakorlata nincs még azon a fokon, hogy a fent vázolt eredmények bekövetkezzenek.

Ekkor vissza kell térnie az általános szezonszerinti nyerskosztra. A több energiát adó tápanyagok felhasználása mellett ismeretei további kiegészítésére törekedve fejlődését az időre kell bíznia. Szemelőtt kell tartania főként azt, hogy eredményei e téren ideje kihasználása révén jöhetnek.

 

Teljes vagy kevés gyümölccsel eszközölt tápmegvonások az ember elemátalakító képességét előhozzák, sőt erősítik is. Éveken át folytatott böjtkísérleteim segítségével ezt a képességet bizonyos fokig sikerült kifejlesztenem.

Az átalakító képességet az emberi életműködésnek megfelelő szervezetbeli állapot mellett oda lehet fokozni, hogy egy három-négy napos teljes böjt után a megevett alma vagy füge, miként a tojás csirkévé, vérré alakulva teljes egészében hasonítható át.

 

Hogy valaki tökéletes gyümölcsevővé válhassék, ahhoz könyveim tanításainak fokozati megvalósítása alapján hozzá kell fejlődnie és ez olyan esetben, mikor született szervezeti tulajdonságain alapuló magasabb képességei, sejthalmazainak rugalmassága és ifjúsága, nemes szerveinek jósága már nincsenek, vagy még nincsenek jelen, ez csak fokozatosan tökéletesített táplálkozása alapján lehetséges, mely időfolytán az egyén fejlődését is lehetővé teheti.

 

A már ruináltabb egyéneknek a legnagyobb mértékletesség betartása és sok mozgás mellett csak a fokozatos áttérés terére lehet lépniök és ott érzékszerveik irányítása révén kell kiküzdeniök eredményeiket, mert míg az ember mozgásai és életképessége annyira jelen van, hogy naponta valamit fizikailag és szellemileg foglalkozni is tud, regenerációja, tehát fokozatos újjáalakulása szervezetének legruináltabb stádiumából is tökéletesen lehetséges.

 

Ha simaarcú, rugalmas izomzatú üde ifjak vagy életerőikben még kevéssé befolyásolt középkorú egyének kísérleteik révén tapasztalják, hogy szervezetük a gyümölcstáplálkozás elfogadására alkalmas, elfogadhatják, mint a már idézett berlini Scheiler is, de a Mester könyveinek tanulása és összefüggő természettudományi műveltségük megszerzése révén feltétlenül tudásuk kiegészítésére kell törekedniük, mert ellenesetben az úton megmaradásuk lehetetlenség.

Szervezetük jó felvevő és átalakító képessége hiába van jelen, megfelelő tudás nélkül idővel mindenképpen el kell bukniuk. Az igazság útján fejlődő egyén természetéhez tartozó tulajdonsága a megfelelő tudás.

 

Boldog csak az lehet, aki cselekszi a törvényt és aki éhezi és szomjazza az igazságot.

 

Aki agya tokját és fizikai képességeit akármi csekély erőtől feszülni érzi, szedje össze magát a könyvemben magyarázott tevékenységre, kitartása a győzelmet és sikert feltétlenül meghozza.

 

Ahogy a fizikum, vagyis az anatómiai izomcsoportok tervszerű és szisztematikus edzése úgy izomgyarapodást, mint erőnövekedést is eredményez, ha az ember napi mozgásainak pontos végzése mellett tanulási gyakorlatait is folytatja és azok egyszeri elhagyásától is óvakodva, gyakorlataiban gondolatkoncentrációs kitartást is tanúsít, úgy türelmének, mint akarásának fokról fokra a fejlődése útjára kell jönnie.

 

Haladó ember csak meztelenül alhatik. A meztelenül alvás a szervezetet fokozottabb hőkifejtésre sarkalja, mi ismét az ember regenerációjának gyorsabb kibontakozását eredményezi.

Legnagyobb regeneráló ereje a tápmegvonások folyamán a szabadtermészetben végzett mozgásoknak van.

 

Ha követésünk alatt életünk feltételeit hézagosan vagy nem tökéletesen teremtjük elő, az élet, vagy az igazság útjára nem juthatunk fel.

 

Ismertem néhány a természetellenes életmód romboló hatásaként 60-70 éves korukban majdnem élve rothadásnak indult embert, kik jóságban, igazságosságban mindenki számára példa gyanánt szolgálhattak volna. Többen tanításaim egyedülvaló igazságát is elismerték, a megvalósításhoz azonban elegendő erővel már nem rendelkeztek.

Értelme az, hogy általában akaró energiáink teljességének és erejének időszakában kell magunkat elhatároznunk a radikális átalakulásra, mert ha azt a maga idejében elmulasztjuk, a mindinkább felülkerekedő rossz annyira hatalmába keríti testünket, hogy végzetes szokásaink fölött többé diadalmaskodni nem bírunk és bekövetkezik a halál.

Ahol azonban az egyénben a szükséges jó feltételek megfelelő mértékben vannak jelen, az átalakulási energiák minden életkorban győzedelmeskednek. A körülöttünk tülekedő tömegek közt fehér hollónál is ritkább az ilyen ember.

 

A fejlődésre képesebb magasabbfokúak azoknak soraiból kerül ki, akik nem látnak és mégis hisznek. Ezek a Mester gondolataiba vagy írásaiba kapaszkodva szereznek direkte értesülést az igazságról.

Az ember tökéletesedésre irányuló megfakadása is csak akkor mehet végbe, ha egyénisége a szükséges feltételeket tartalmazza. A tökéletesedésre törekvő egyénnek a szükséges alapképességek birtokában kell lennie.

 

Az ember vérműködése egész szervezetét áthatja, tehát elárasztja az összes sejteket. Mivel testünk minden része, úgy izomcsoportozataink, sőt csontozataink is különféle formájú és természetű sejtekből állnak, vérkeringésünk sejthalmozódásaink összes régióját uralja.

Szervezetünk életelemét véranyagunk képezi.

 

Amikor Erdély egyik városában megtartott személyes előadásom hatásaként a reformtáplálkozásra százan azonnal rátértek. Megelégedéssel vették tudomásul, hogy zsír és hús nélkül jól meg lehet élni, hogy pár napos tápmegvonások mindig használnak az embernek, hogy kenyér és hagyma mellett 200 év is elérhető, sőt az egyén erejét is megőrizheti, mint Zaró aga.

Mit spórolhatnának, -gondolta egyik-másik, hisz a mozgás tökéletesít és pénzt hoz a házhoz, tudni illik az munka. Ráadásul gyümölcs és szárazpuliszka, vagy tej-kenyér mellett az egészség is megmarad. Doktorra nem megy ki több pénz a háztól. A tejivás gondolatát azonban rögtön elvetik, mert a tejet drága pénzen lehet kapni, mit a bankba lehet hordani. Ezután számításokat eszközöltek, hogy lehetne jobban kijönni: ha a disznót meghizlalják és eladják, vagy azt a sok kukoricát és krumplit, amit egy vagy két ilyen állat naponta megeszik eladják.

Pár percnyi szorzási és összeadási gyakorlat keretében rájöttek, hogy két disznó táplálékának negyedével is beéri az egész család, a többi eladható. Azután eddig a kutya és macska is túl sokat kapott, noha épérzékű ember udvaraikon ezen állatokat az éhségtől eddig csak tántorogni látta, de szerintük, mint bicsérdistáknak ezeknek is kevesebbet kell enniük.

Találtam a fösvénység néhány díszpéldányára a magyarok közt is, -ezek is saját egyéni világukhoz törekszenek alkalmazni az igazságot, ha a Mester révén értesülnek róla.
Az igazságnak pedig az a sajátsága, hogy hozzá csak alkalmazkodni lehet. Őt az ember alsófokú tulajdonságai szolgálatába nem kényszerítheti. Ha az egyén megértése csak ennyire terjedhet, több-kevesebb idő múlva selejteződése a következmény.

 

Miként a nap szórja az ő sugarait igazakra, hamisakra egyaránt, az igazság útján járó ember is minden jónak forrása és elmaradott embertársait is ezen érzelmeitől áthatva kell felkeresnie.

 

Kik az igazságról fel nem világosíthatók, azoknak más irányú, de mindenkor kielégítő válaszokat adunk: -Így kell élnünk, mert ehhez szoktunk, nem tudunk másképp. -...Hát én is így vagyok ezzel a fene növényevéssel. Megszoktam. Beteg volnék, ha mást ennék, ezt pedig nem kívánhatja senki.

 

A csökönyösök előtt a mi fejlődésünkről nem beszélünk, előttük úgy a családunkban vagy máshol is a természetesség révén elérhetett gyógyítási sikereinkről is hallgatunk, mert az őket eltöltő irigységük alapján tanításaink ellenségeinkké tenné őket, és minek ez?

 

Úgy kell viselkednie, hogy embertársai nyugalmát, békéjét és önérzetét ne zavarja.

 

A mai ember legnagyobb rabszolgatartója, a gyomor őfelsége ellen hirdet harcot, ezzel riadalmat vált ki a gyomor hősei sorából.

 

A hervadhatatlan élet és gyűretlen, örök egészség prófétája.

 

Rájöttem, hogy a 900-as év után lezajlott atlétikai versenyeken következetesen azok győznek, akik csak a természet nyújtotta nyers források felhasználásából táplálkoznak. Ezután erre a térre vittem át kutatásaimat, sűrű tápmegvonási kísérleteket végeztem magamon és tökéletesen megszabadultam a betegségeimtől.

 

A meghűlés iránt csak a terhelt szervezetek reagálnak, mivel organizmusuk nem tűri magában az idegen anyagot, ezek kiküszöbölésére irányuló tevékenysége állandóan ébren van és így minden hőcsökkenést felhasznál az idegen anyagok kicsapolására.

 

Az étkezés alapszabálya az ételek erős megrágása, főleg pedig a kevés evés. Jelszó: azzal használsz magadnak a legtöbbet, amit nem eszel meg.

 

Legkisebb gyermekünk pedig, kinek születése előtt a gyermek anyja 8 hónapi gyümölcskoszton élt, jóformán teljesen fájdalom nélkül született.

 

Abban a harcban, amelyet a létért vívunk, különösen zsarnoki hatalomra tett szert a gyomor. Mint egy nagy óceánjáró kazánja nyeri verejtékes munkánk gyümölcsét és minden tülekedés, ármány, egymást tipró versengés csak érte történik, mintha valami mesebeli szépséges királyleány volna.

És harcot hirdet a gyomor ellen, amely évszázadok útján elfoglalta az ész, a szív és a lélek helyét az ember küldetésében.

 

Tanaimért az életemmel vállalok kezességet, és főbe lövöm magamat, ha a tanításaim pontos követése nem hozza meg a kívánt eredményt.

 

Hónapok óta figyeljük, hogy az emberiség görcsösen megépített tudományának falai mint omlanak össze Bicsérdy Béla félelmetes logikája előtt..

 

Évezredes tévedések áldozatai vagyunk. Az emberiség nagy tudósai bomlott idegzetükkel és megfertőzött vérükkel „teremtettek” teóriákat és ezeknek az emberiség testorgazmusának elfajult, degenerált talajából röppentek ki azok a fonák eszmék, amelyek a kétségbeesés szélére taszították az emberiséget.

 

A koplalás a legradikálisabb, legbiztosabb gyógyszer minden betegség ellen és minden orvosi vagy más mesterkedés nélkül megfiatalít.

 

Bölcseleti rendszeremet nem értette meg. Kiszáradt agyvelejű statisztikusokkal vagy közgazdászokkal ez nem egyszer esik meg.

 

A haladni vágyó ember életét csak az ő életműködési folyamatainak teljes ismerete mellett tarthatja fenn és tökéletesítheti.